Educaţia permanentă. Provocările eLearning

Educaţia constituie o componentă vitală şi continuă a existenţei socio-umane. Este un proces în permanentă desfăşurare, un dat al acestei existenţe în cadrul sistemului social, care se contopeşte în conţinutul celorlalte elemente ale sistemului, contribuind la transformarea şi evoluţia lor. Conform sociologului francez P.H. Chombart de Lauwe, „educaţia poate fi concepută într-un mod mai larg ca o întâlnire între individ şi societate, şi întreaga viaţă socială poate fi marcată de acest schimb permanent”. Acest transfer continuu de informaţii de la societate la individ acoperă o sferă mult mai amplă, depăşind-o pe cea a educaţiei, iar învăţarea se produce în contexte variate. Astfel, noile cerinţe ale societăţii şi nevoia de adaptare profesională a fiecărui individ au impus apariţia procesului de formare continuă. Principala sarcină a acestuia este aceea de a furniza societăţii oameni activi şi creatori, în concordanţă cu cerinţele istorico-sociale, dar şi cu potenţialul psihic individual. Formarea continuă reprezintă, pentru adult, atât provocare, cât şi acumulare de cunoştinţe ori abilităţi. De cele mai multe ori aceasta se realizează într-un cadru formal, organizat şi structurat. Formarea, cu scopul de a acumula competenţele necesare unei anumite etape din viaţa profesională, poate exploata inclusiv beneficiile noilor tehnologii, soluţiile eLearning-ului fiind interactive şi numeroase.

În trecut, odată cu finalizarea studiilor obligatorii, învăţarea în contexte formale nu mai era prezentă în viaţa tuturor adulţilor. Doar elitele erau preocupate de studiu şi acumulare. Treptat, transformările sociale şi tehnologice au determinat din ce în ce mai mult nevoia învăţării permanente, nu doar în contexte non-formale ori informale. Piaţa diversificată a muncii, cerinţele angajatorilor, necesitatea perfecţionării ori specializării competenţelor deja existente pentru alinierea la cerinţe, dar şi reconversia profesională sunt unii dintre factorii care au condus la dezvoltarea învăţării la orice vârstă. Astfel, adultul deţine controlul propriului viitor, se adaptează societăţii bazată pe cunoaştere şi poate participa activ în toate sferele vieţii sociale. Învăţarea permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare care se produc de-a lungul întregii vieţi, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor din perspectivă personală, civică, socială ori ocupaţională.

Pentru a răspunde nevoilor identificate şi a oferi oportunităţi de învăţare, sistemele de educaţie au trebuit să devină flexibile astfel încât să se adapteze la cerinţele societăţii. Aria extinsă a ofertelor de învăţare şi a modalităţilor de organizare a acestora reprezintă o preocupare permanentă pentru instituţiile şcolare.

O nouă viziune asupra învăţării

Noţiunea de învăţare este încă strâns legată, în mentalitatea colectivă, de viziunea tradiţională a procesului didactic.
Folosirea unor platforme computerizate în procesul de învăţământ s-a dovedit un succes la nivelul învăţământului universitar şi în educaţia permanentă. S-a ajuns astfel la conceptul de electronic learning, prescurtat eLearning, însemnând acţiune educaţională implementată prin intermediul calculatorului, o consecinţă directă a dezvoltării tehnologice actuale. Conceptul se intersectează sau chiar se suprapune unei multitudini de alţi termeni: instruire asistată de calculator, e-educaţie, mobile/online learning, instruire cu ajutorul multimedia.

Computerul şi materialele multimedia au pătruns în domeniul educaţional odată cu dezvoltarea domeniului IT, iar ca suport pentru predare, învăţare, evaluare, comunicare, realizare de sarcini individuale se regăseşte acum software-ul educaţional sau didactic cu scopul de a uşura şi simplifica procesul instructiv-educativ: prezentări în diverse formate, e-books, teste, simulări, tutoriale, soft-uri de exersare ori de formare de abilităţi, filme didactice. eLearning reprezintă de fapt un tip de educaţie la distanţă, o secvenţă planificată de instruire, organizată de o instituţie de învăţământ care furnizează materialele într-o ordine secvenţială şi logică în vederea asimilării lor de către cursanţi, prin intermediul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Pentru a obţine rezultatele dorite, interactivitatea trebuie să fie caracteristica principală a unui program livrat în sistem eLearning. Valoarea unui astfel de program este dată de gradul de interacţiune pe care îl conţine, presupunându-se că sunt acoperite celelalte cerinţe ale unui program de pregătire (curriculum cuprinzător, conţinut specific şi metodologie, suport, evaluare). Pentru că un astfel de program este conceput pentru studiul individual, el se poate implementa cu succes doar la nivelul învăţământului superior ori în educaţia adulţilor.

Fie că avem în vedere învăţământul tradiţional ori cel în sistem eLearning, ambele contexte educaţionale prezintă avantaje sau dezavantaje, dar şi aspecte care pot înclina balanţa în favoarea unuia dintre ele sau celuilalt.

Avantaje formatului eLearning

Atunci când vine vorba de eLearning, literatura de specialitate pune pe primul plan, ca avantaj major, costul scăzut al unui astfel de program de pregătire, care elimină costurile de transport şi cazare, dar investeşte în tehnologii şi soft-uri specializate.
Diversitatea soluţiilor eLearning şi gradul de interactivitate ridicat constituie un mare avantaj. Întrebuinţarea acestor metode asigură cursantului o experienţă de învăţare eficientă şi plăcută.

În utilizarea platformei tip eLearning interacțiunile sunt deopotrivă sincrone şi asincrone, oferindu-se cursantului posibilitatea de a parcurge conţinuturile în propriul ritm. Astfel de programe de pregătire au un grad ridicat de accesibilitate, însă valoarea cursului este dată de nivelul de interactivitate pe care îl conţine, calitatea conţinutului, forma de prezentare şi uşurinţa în utilizare/funcţionalităţile softului cu ajutorul căruia este elaborat. Un curs livrat prin intermediul computerului poate fi parcurs în etape, poate fi organizat pe module care pot fi reluate în cazul în care sunt prezente neclarităţi.

Implementarea formatului eLearning sau blended-learning în activitatea didactică conduce la eficientizarea proceselor de instruire, pregătire şi formare, crearea de noi oportunităţi de învăţare şi acces facil la instruire.

Dezavantajele metodei

Indiferent de modul de organizare al unui modul de pregătire, este necesară prezenţa unui trainer, instructor, profesor. Gradul de interactivitate al unui program eLearning depinde în mare măsură de capacitatea profesorului de a stimula cursanţii.

Pe de altă parte, pentru cursurile organizate în Serviciul Român de Informaţii, limitările temporale sunt prezente: instruirea şi evaluarea au loc într-o perioadă strict determinată, la care cursantul trebuie să se adapteze. Datorită specificului activităţii, a caracterului său secret, informaţia nu este accesibilă oriunde şi oricând, fiind necesară prezenţa fizică a cursantului într-un anumit loc şi într-un interval de timp stabilit anterior. Astfel este eliminată flexibilitatea programului prezentată ca avantaj major al acestor situaţii educaţionale de tip eLearning.

Utilizarea tehnologiei în procesul de instruire prin intermediul unei platforme computerizate poate fi anevoioasă pentru cei care nu posedă competenţe în domeniu. Se va impune astfel introducerea unor şedinţe suplimentare cu scopul de a-i familiariza pe cursanți cu modulul, cu locul unde se regăsesc şi cum pot fi studiate materialele bibliografice, cu felul în care cursanţii pot comunica unii cu ceilalţi, dar şi cu instructorul. Practic trebuie prezentat întregul ansamblu de particularităţi al acestui mediu de învăţare.

Chiar dacă sunt eliminate unele costuri – deplasări, cazare, hrană -, nu sunt de neglijat resursele ridicate necesare pentru dezvoltarea sistemului, echipamentele hardware, aplicaţiile software, întreţinerea dispozitivelor. Eliminarea aproape totală a unei interacţiuni umane şi relaţiile relativ impersonale afectează nivelul de motivare, fiind necesare mobilizarea totală şi creşterea efortului propriu pentru studiu individual.

Beneficii incontestabile se obţin prin utilizarea variantei blended learning, ce presupune combinarea metodelor tradiţionale de instruire cu cele specifice eLearning-ului, conducând astfel la cea mai eficientă acţiune instructiv-educativă. Parcurgerea programului de instruire prezintă beneficii consistente şi pe termen lung, deoarece cursantului i se oferă stimuli diverşi în contexte diferite, răspunzând astfel nevoilor individuale de învăţare.

Adaptare instituţională

Creşterea performanţelor profesionale ale resursei umane, esenţială pentru orice organizaţie, este o preocupare permanentă a sistemului de învăţământ din SRI. Pregătirea continuă a personalului prin programe de învăţământ specializate asigură, în final, creşterea performanţei Serviciului care răspunde astfel riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale într-un context complex la nivel local şi regional. Ca urmare, procesul de învăţământ desfăşurat în SRI a fost supus evaluării, analizei, regândirii şi transformării, un demers complex, dar necesar în societatea actuală în care insecuritatea este prezentă în multe ţări, alianţele trebuie regândite ori reconceptualizate, terorismul este extrem de virulent, iar experimentele nucleare sau ameninţările în domeniu persistă.

Procesul educaţional în SRI este modelat de rolul social şi de responsabilităţile instituţionale pentru îndeplinirea cărora angajaţii nu au fost pregătiţi pe deplin în alte sisteme de învăţământ urmate anterior. Dinamica realităţii explică diversificarea nevoilor educaţionale, pornind de la pregătirea pentru iniţierea într-un anumit domeniu, până la necesitatea specializării sau perfecţionării permanente şi regândirea modului de transmitere a conţinuturilor într-o manieră flexibilă, adaptată provocărilor actuale. Obţinerea performanţei profesionale are ca punct de plecare un proces de învăţământ de calitate, flexibil şi adaptabil în permanenţă, în care actorii implicaţi – formatori şi formabili – au ca scop dezvoltarea individuală şi profesională.

Adaptarea permanentă a învăţământului şi dezvoltarea curriculară, în toate componentele semantice ale noţiunii, sunt obligaţii morale. Analiza ultimilor ani de modernizare tehnologică a Serviciului dezvăluie resorturile care trebuie să stea la baza învățământului din interiorul organizaţiei: pentru a face faţă schimbărilor, SRI trebuie să promoveze excelenţa, să inoveze permanent modul de gestionare a unor provocări dificil de previzionat. O resursă umană performantă, încorporarea progresului tehnologic în activitatea de intelligence, dar și valorizarea parteneriatelor ca resursă de intelligence reprezintă condiţii esenţiale pentru ca Serviciul să poată gestiona optim riscuri și ameninţări în spatele cărora se află tehnologii și finanţări superioare.

Digitalizarea proceselor de învăţământ prin extinderea programelor de pregătire în format eLearning/blended-learning, adaptate cerinţelor instituţionale creşte nivelul accesibilitate al ofertei educaţionale.

Abstract

New social requirements and the individual need to adapt to different professional contexts generated the process of continuous training. This is a challenge to education in adult life, and eLearning solutions come to the fore. Education systems had to become more flexible and adapt to the changing demands of society in order to respond to its identified needs and furthermore provide learning opportunities. As a result, the process of education in SRI has been subject to evaluation, analysis, rethinking and transformation – a complex but necessary process in today’s society. Finding the right balance between the pros and cons of eLearning, we have highly capitalized on it, as it has lately become an important educational tool.

Autor: Sorana Orania Marmandiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*