Războiul și pacea în vremea omului modern

Modul în care omenirea a evoluat către modernitate poate foarte bine să fie analizat din perspectiva schimbării formelor de conştiinţă, a remodelării relaţiilor şi structurilor sociale, a evoluţiilor tehnologice, ori din raportarea individului la mediul care îl înconjoară. Dar omul modern, ca de altfel omul oricărei epoci istorice, continuă să fie complet descris de felul în care se raportează, pe sine ca individ, dar şi comunitatea din care face parte în ansamblul său, la formele de conflict cu care este contemporan. Este ca o sumă de atitudini sensibil completă a dinamicii sale exterioare, dar şi a trăirilor, angoaselor şi aspiraţiilor sale interioare.

Astăzi sunt posibile războaie fără învingători şi învinşi, ori războaie preventive nedeclarate. Omul recent a descoperit şi conflictul-ca-un-spectacol.

Războiul şi pacea omului modern definesc astfel o nouă formă de conştiinţă, pe care statele trebuie să o organizeze şi care are şi un instrument de măsură: creşterea economică. Pentru istoricii viitorului formele de pace şi cele ale războiului actual vor oferi o descriere fără rest a vremurilor cu care suntem contemporani.

Războiul, ca de altfel şi perioadele de pace, sunt forme de echilibrare a energiilor sociale, iar modul în care ele se poartă ori se manifestă depune mărturie despre cultura şi stadiul de dezvoltare socială. Omul modern este omul conştiinţei individuale, sigur pe liberul său arbitru, iar pretenţia sa de căpătâi a fost aceea de a se raporta contractual la comunitatea socială din care face parte. El este omul recent.

Omul recent a ridicat raţiunea la rang de divinitate şi s-a plasat în centrul Universului. În încercarea de a defini umanitatea modernă, Horia Roman Patapievici îi caracterizează pe cei care suntem ca „…cei mai bine hrăniţi, cei mai prosperi, cei mai liberi (sub raportul deplasării în spaţiu) pe care i-a cunoscut umanitatea. În acelaşi timp sunt oamenii cei mai slabi de înger, cei mai dependenţi de confort şi de consum, cei mai aserviţi bunului plac al liberului arbitru, cei mai puţin autonomi în judecăţile lor, cei mai gregari şi servili (…) pe care i-a cunoscut vreodată umanitatea. (…)

Omul recent este omul care, dorind să se sature de toate fenomenele lumii – stăpânindu-le, posedându-le, schimbându-le după plac şi pătrunzându-se de toată materialitatea lor s-a trezit într-o bună zi că nu mai este decât un epifenomen al curgerii, scurgerii şi prelingerii lor.”

Omul modern a luat act de declaraţia lui Friedrich Nietzsche, care a constatat că Dumnezeu este mort, ucis de dorinţa de a-l chestiona şi pune la îndoială după logica raţională. Fără de Dumnezeu, omul modern a rămas şi fără o sumă de repere, pe care le-a înlocuit cu ţinte materiale. A devenit astfel vulnerabil şi slab în faţa nevoii de a-şi satisface dorinţele imediate şi temător pentru ziua de mâine. A devenit uşor manipulabil şi a înlocuit teama de faţă de o instanţă inefabilă cu o morală pe care şi-o construieşte şi o adaptează permanent.
Dorinţele sale, mai ales cele dictate de pulsiunile erotice de toate felurile, sunt astăzi cele ce-l caracterizează în mod deosebit pe omul recent, şi nu eroismul, cavalerismul ori credinţa nestrămutată de altă dată. Desigur, toate aceste schimbări vor fi regăsite şi examinate de generaţiile viitoare şi prin analiza formelor noastre de a duce războiul sau de a păstra pacea. Câteva dintre ele fac şi obiectul lucrării de faţă.

Marea schimbare a modernităţii

Robert Nisbet vede ca o consecinţă a Revoluţiei franceze oportunitatea de apariţie a unor noi tipuri de proprietate, mai fluidă. În lumea modernă a „avea lichidităţi”, adică a dispune de „cash”, de creanţe lichide, este în general un lucru de dorit. Nu a fost întotdeauna aşa. Esenţa feudalismului a fost aceea ca lorzii să-şi recompenseze fidelii cu proprietăţi (feude), care includeau inventarul de bunuri şi aşezările aferente.

Aparatul respectiv, denumit de Aristotel „phantasia”, este cel ce transformă mesajele celor cinci simţuri în „fantasme” ce devin astfel perceptibile sufletului. Fără phantasia, sau simţul intern, trupul şi sufletul sunt inaudibile unul celuilalt.

Renaşterea occidentală l-a redescoperit pe Aristotel pe filiaţie arabă. Dintre gânditorii renaşcentişti, Marsilio Ficino este primul care se preocupă de modul „în care erosul îşi desăvârşeşte lucrarea”. Într-o psihologie empirică, Ficino arată că adevăratul obiect, mereu prezent, al erosului este fantasma, care pune stăpânire pe „oglinda spirituală” a omului şi are capacitatea de a nu o mai părăsi. Ori, de vreme ce omul este suflet, iar sufletul este ocupat în întregime de o fantasmă, aceasta din urmă devine de aici înainte chiar sufletul.

Giordano Bruno a mers mai departe. El considera că intelectul este de natură fantastică, iar filozoful este cel ce trebuie să fie capabil să manevreze fantasmele şi să devină „un mare pictor al spiritului”. Paternitatea ecuaţiei „eros=magie” îi aparţine totuşi lui Marsilio Ficino. El arată prima dată identitatea de substanţă a celor două tehnici de manipulare a fantasmelor, ca şi a procedeelor lor operaţionale. Ficino utilizează şi termenul de „plasă”, pentru a explica cum îndrăgostitul, ca şi magicianul, fac acelaşi lucru: îşi aruncă plasele ca să atragă ce-şi doresc.

Giordano Bruno propune în plus termenii de „legare” (vincire) şi „legătură” (vincula), pentru a descrie acelaşi proces. Magicianul (manipulatorul, sau marele manipulator) al lui Bruno este cel conştient că, pentru a-şi „ataşa” un individ (sau un grup de indivizi), trebuie să ţină seama de complexitatea aşteptărilor subiectului (subiecţilor) vizaţi. Astfel, cu cât manipulatorul are mai multe cunoştinţe despre cei pe care trebuie să-i „lege”, cu atât şansa lui de a reuşi creşte, pentru că va şti să aleagă mijlocul just de a crea o legătură.

Supoziţia fundamentală a lui Bruno este că există un mare instrument de manipulare şi acesta este erosul în sensul cel mai general al noţiunii (ceea ce iubim, de la plăcerea fizică până la lucruri nebănuite, trecând prin bogăţie, putere etc). Intrarea principală a tuturor operaţiunilor magice este fantezia, singura poartă a tuturor efectelor interne şi „legătură a legăturilor”. Operatorul (magicianul) care vrea să exercite controlul asupra altora trebuie mai întâi să fie el însuşi la adăpost de orice control provenind de la alţii. Apoi, atât operatorul cât şi subiecţii lui trebuie să „creadă” în eficacitatea acţiunilor sale. Credinţa este o condiţie prealabilă a magiei. Totuşi, operatorul este singurul care are conştiinţa mecanismului magic.

Ioan Petru Culianu opinează că Magicianul (marele manipulator al lui Bruno), cel capabil să controleze şi să dirijeze fantasmele, nu a dispărut o dată cu omul modern. Magicianul lui Bruno se ocupă astăzi de relaţii publice, de publicitate, de informaţii, contra-informaţii şi dezinformare, de cenzură, criptografie ş.a., iar principiile operatorului brunian continuă să fie urmate, chiar dacă într-o formă impersonală şi tehnică. Tehnologia nu a înlocuit desigur magia pe terenul care-i era propriu, cel al relaţiilor intersubiective, în măsura în care psihologia şi psihosociologia aplicate sunt prelungiri directe ale magiei renascentiste.

Mai mult, funcţia marelui manipulator a fost instituţionalizată, fiind preluată de state. Un stat care vrea să subziste trebuie să fie în stare asigure cetăţenilor săi o educaţie infailibilă şi, în măsura posibilităţilor, să le poată satisface dorinţele. Dacă nu reuşeşte, statul trebuie să aibă grijă să-şi producă singur propria contra-cultură, ale cărei componente ideologice se cer organizate spre a se evita coeziunea marginalilor şi sporirea puterii lor.

Această din urmă observaţie cuprinsă în lucrările lui Culianu este cu deosebire importantă, aşa cum se va vedea şi în continuare. Dacă manipularea este de la sine înţeleasă ca armă eficace folosită într-un conflict pentru a-ţi deruta adversarul, în lumea omului modern şi pacea se scrie cu operaţiuni de manipulare.

Forme de pace, forme de război în lumea omului modern

La începutul anilor ’90, Alvin şi Heidi Toffler şi-au extins teoria socială a dezvoltării „în valuri” a societăţii umane, publicând „War and Anti-War”. Consecvenţi ideii de „putere în mişcare”, soţii Toffler îşi explică viziunea în prefaţă: „Teza acestei cărţi e clară dar, cu toate acestea, puţin înţeleasă: modul în care ne războim reflectă modul de a făuri avuţia iar modul în care ne anti-războim trebuie să reflecte modul de a ne război.(…) Războiul şi anti-războiul, însă, nu sunt antagonice, în sistemul ori-ori. (…) Într-o lume complexă, există momente când războiul însuşi devine un instrument necesar pentru a preveni un război mai mare şi mai cumplit. Războiul este anti-război.”

Soţii Toffler explică societatea de-a lungul istoriei cu ajutorul unei scheme care i-a făcut celebri, prin teoretizarea valurilor de dezvoltare: valul întâi, al societăţii pre-industriale, valul al doilea, al societăţii industriale şi al treilea val, pe care omenirea a intrat în al treilea mileniu d.C., valul post – industrialismului. Meritul acestei simplificări este că ajută foarte mult schiţarea formelor comune de pace şi război de-a lungul istoriei şi permite înţelegerea formelor viitoare ale beligeranţei şi, evident, ale păcii.

Primele forme de război, ale sălbaticilor vânători şi culegători care se luptau pentru resursele naturale ale unui teritoriu dat, erau evident crude. Odată ce natura a început să fie stăpânită, iar agricultura a făcut posibilă crearea surplusurilor de hrană, a devenit mai profitabilă înrobirea adversarilor decât decimarea lor. Sclavia a reprezentat una din numeroasele inovaţii ale Primului Val de dezvoltare socială, care a avut ca efect reducerea inventarului cadavrelor pe câmpul de luptă. Sclavia este una din formele de pace ale civilizaţiei Primului Val.

Industrialismul, când a apărut pentru prima oară în Europa, a oferit ca inovaţie socială relaţii stabilite pe baza unor înţelegeri contractuale. Contractele au devenit parte integrată din afacerile cotidiene. Sistemele politice erau justificate în termenii unui „contract social” între conducători şi cei conduşi. Tratatele şi înţelegerile au devenit elemente cheie în formele de război şi de pace ale celui de-al Doilea Val.

Războiul celui de-al Doilea Val a evoluat până la rangul de violenţă organizată între naţiuni, angajate total şi conduse de guverne aflate la cârma unor economii integrate. Pentru a menţine pacea, s-au creat instituţii: Liga Naţiunilor după Primul Război Mondial, respectiv Organizaţia Naţiunilor Unite, după al Doilea Război Mondial, ce au fost constituite în jurul naţiunilor. Prin tratate se recunoştea suveranitatea naţională, inviolabilitatea fiecărei graniţe naţionale şi dreptul deplin al naţiunilor independente de a fi reprezentate în condiţii de egalitate în org anizaţiile de cooperare şi reglementare internaţională.

Războiul Rece a marcat ultima mare confruntare a societăţii industriale. Sfârşitul său nu a fost rezultatul unei confruntări violente, pe măsura forţelor care ar fi putut fi angajate, ci al acceptării ideii de superioritate a adversarului, totodată şi a evidenţei că un conflict de masă, la scară planetară, putea însemna sfârşitul omenirii, sfârşitul istoriei.

Un alt sfârşit al istoriei a fost teoretizat ulterior de unul din ideologii neo-liberalismului american, Francis Fukuyama, în „Sfârşitul istoriei şi ultimul om”, prin proclamarea nevoii de deplasare a tuturor naţiunilor către democraţie şi piaţă liberă ca o ţintă a societăţii postmoderne fără conflicte. Toffler nu crede în sfârşitul conflictelor şi duce analiza mai departe, constatând: „…ideea de tip Al Doilea Val potrivit căreia guvernele naţionale sunt singurele care pot deţine forţă militară este astăzi depăşită”. Iar dacă naţiunile au pierdut deja monopolul violenţei, de ce „…n-am avea în vedere crearea unor forţe voluntare (…) organizate de corporaţiile private spre a lupta în războaie pe bază de contract salarial, pentru Naţiunile Unite…”. Menţinând ideea de contract şi de liberă iniţiativă, pe care o transferă în sfera organizării conflictelor armate, Toffler îl completează pe Fukuyama.

Jeremy Scahill, descriind începuturile afacerii „Blackwater”, una din cele mai vizibile companii private ce oferă servicii complete de război, angajată masiv în efortul de luptă din teatrele de operaţiuni din Irak, menţiona: „Blackwater s-a născut exact atunci când armata (Statelor Unite, n.n.) se afla în toiul unei campanii de privatizare masive, fără precedent, care pornise în forţă în timpul mandatului lui Dick Cheney ca Secretar al Apărării, între 1989 şi 1993, sub preşedinţia lui George H. W. Bush. (…) Ideea era să lase trupele să lupte, în timp ce soldaţii privaţi se ocupau de logistică.” Analiza lui Scahill dovedeşte că nu doar teoria războiului s-a schimbat.

Toffler observă mai apoi că în societatea naţiunilor din Al Doilea Val, sistemul global era caracteriat prin echilibru („balanţa puterii”). Prin urmare, dacă o naţiune tindea să devină prea puternică, atunci celelalte se coalizau împotriva sa. Ori această concepţie nu mai poate fi valabilă după colapsul uneia din cele două mari puteri care au purtat Războiul Rece. Dimpotrivă, sistemul global actual este unul „departe de echilibru” (Toffler se inspira aici din teoriile fizicianului Ilya Prigogine), pentru că există lideri politici ce nu au aversiune faţă de risc, dimpotrivă, prosperă politic prin provocarea de crize.

Pentru a preveni războaiele într-o astfel de societate globală, soluţia este mai degrabă una chirurgicală. Pentru că „sistemele departe de echilibru” se comportă „neliniar”, micile cauze se pot afla la originea unor efecte uriaşe. Sunt, prin urmare, recomandabile intervenţii armate punctuale pentru a preveni escaladarea unor conflicte până la un nivel de necontrolat. Intervenţiile chirurgicale (anti-război) pot fi foarte bine făcute de „specialişti” oferiţi inclusiv de agenţiile de securitate private şi nu neapărat de forţa armată regulată. Agenţiile de securitate ale statului pot deveni astfel angajatori în scopul administrării variantelor de pace pe care factorul politic le ia în calcul. Evoluţiile tehnologice, de cunoaştere, dar şi cele sociale şi ideologice fac perfect posibilă această formă de pace, pe care o putem numi a celui de-al Treilea Val.

Administrarea păcii prin mijloacele anti-războiului implică însă forme avansate de „intelligence”, într-o pondere mult peste ceea ce se considera tactic util în războaiele celui de-al Doilea Val. Confruntarea se mută astfel masiv în planul informării sau dezinformării şi al avansului tehnologic, devenind mult mai important să planifici corect şi judicios formele de cunoaştere şi analiză a resurselor informaţionale, decât o bătălie în forma sa de confruntare violentă.

Războaie fără victorie?

Din ce în ce mai des războaiele omului recent nu se câştigă. Această tendinţă în relaţiile dintre state a debutat odată cu Războiul Rece, iar în cazul războaielor civile, după terminarea acestuia. Însăşi semnificaţia victoriei s-a schimbat. Nici chiar dezastrele militare nu mai provoacă decizii politice, ceea ce înmulţeşte numărul „conflictelor îngheţate”.

Aşa cum remarca Katie Paul, cea care a remarcat aspectele de mai sus, semnificaţia victoriei într-un conflict armat s-a schimbat în era modernă şi nu este surprinzător că politologii par să fie de acord că „obiectivul principal al unui război nu mai este legat de un teritoriu anume, de când deţinerile financiare au înlocuit proprietatea ca pilon al puterii economice”.

Tot Katie Paul a încercat să identifice tipologiile de conflicte armate moderne şi să le clasifice, tocmai pentru a găsi răspunsul la întrebarea despre ce mai înseamnă astăzi să câştigi un război, şi a reuşit să contureze şapte mari categorii: impasul militar, impasul politic, acordurile negociate, protectoratele internaţionale, insurgenţele, victoriile militare nete şi victoriile limitate.

Impasul militar. Exemplu semnificativ: cele două Corei

Există două condiţii ce trebuie îndeplinite pentru ca rezultatul unui război să rămână indecis: (i) întâi, ca niciuna din părţile beligerante să n-o fi zdrobit în luptă pe cealaltă şi (2) apoi ca părţile să poată conveni să înceteze lupta. Pentru a se ajunge în faza a doua, părţile beligerante trebuie să depăşească momentul de neîncredere („fog of war”). În războiul celor două Corei, între anii 1950 şi 1953, nu a existat o forţă neutră de interpunere, iar până la depăşirea impasului de neîncredere au trecut cel puţin doi ani ce au costat milioane de vieţi. În realitate, părţile combatante împărţiseră deja ţara în două, în jurul paralelei 38, încă de la începutul conflictului, dar a durat foarte mulţi ani până când graniţa neoficială între Nord şi Sud să fie acceptată.
Chiar şi astăzi există un armistiţiu între părţi, dar nu şi acorduri de pace care să rezolve problemele politice de fond în termenii acceptaţi ai dreptului internaţional.

Impasul politic. Exemplu semnificativ: Israelul şi Palestina

În conflictul arabo-israelian, Israelul şi-a dovedit superioritatea militară în nenumărate rânduri: în războiul de independenţă din 1948, în conflictul din Peninsula Sinai din 1956, în „războiul de şase zile” din 1967, în războiul de la Yom Kippur din 1973, în invaziile Libanului din 1982 şi 2006 etc. Totuşi, din cauza diferenţei dintre consecinţele militare şi presiunile politice internaţionale, graniţele actuale ale Israelului sunt în mare parte aceleaşi din 1948. Acest conflict se poartă astăzi la fel de mult în planul relaţiilor publice ca şi pe câmpul de luptă.

Astăzi, armatele se abţin în conflictele deschise şi nu-şi mai duc la capăt tacticile violente, fiind atente la reporterii televiziunilor sau la camerele de filmat ale telefoanelor mobile. Insurgenţii amplifică, la rândul lor, felul în care sunt percepute succesele şi nedreptăţile la care sunt supuşi. De o parte şi de alta susţinătorii politici exercită presiuni şi asta îi împiedică pe liderii politici să negocieze un compromis de durată.

Acorduri negociate. Exemplu semnificativ: El Salvador

Războaiele încheiate prin negocieri implică o a treia parte care îi reuneşte pe beligeranţi la masa tratativelor. În El Salvador, după un conflict de zece ani, cea de-a treia parte a fost formată din ONU, SUA, statele vecine şi unii politicieni de centru.
Părţile-rebeli de stânga şi forţe guvernamentale – s-au reunit la Geneva, după ce SUA şi-au retras sprijinul pentru forţele guvernamentale, odată cu încheierea Războiului Rece. În 1992, după ce părţile au semnat trei acorduri de pace, pe care le-au respectat, conflictul armat a luat practic sfârşit. Reprezentanţii ONU au continuat însă prin a monitoriza şi alegerile libere care au urmat.

Protectorate internaţionale. Exemplu semnificativ: Bosnia

Menţinerea păcii, prin intervenţie internaţională, acordă părţilor timpul necesar pentru a renunţa la forma violentă a conflictului, fără teama că vor fi atacate. Pot fi conflicte care ar fi dus în cele din urmă la o victorie militară, dar intervenţia internaţională le-a obligat la compromis. Există şi un dezavantaj, pentru că forţele de menţinere a păcii pot fi prinse într-un conflict îngheţat, fără a fi capabile să soluţioneze problemele de fond.

Teama, în cazul Bosniei, este că acordul de la Dayton, încheiat în 1995, între etnicii sârbi şi bosniecii musulmani, nu-i va asigura viitorul ca stat. Acesta supravieţuieşte în prezent datorită prezenţei comunităţii europene şi a NATO, care asigură coeziunea. Dacă această prezenţă va înceta, este posibil ca Bosnia să se fragmenteze şi formele violente de conflict să reizbucnească.

Insurgenţe în curs. Exemplu semnificativ: Cecenia

În cazul Ceceniei, iniţiativa declanşării conflictului a aparţinut Rusiei, care a lansat ofensive militare în 1994 şi în 1999. Din punct de vedere militar, forţa covârşitoare a Rusiei şi-a spus cuvântul. Rebelii, pe de altă parte, au refuzat să accepte victoria militară a Rusiei şi au continuat conflictul prin atacuri teroriste (Moscova în 2002, Beslan în 2004 şi din nou Moscova şi Daghestan în 2010) şi asasinate punctuale. Rusia a declarat, în 2009, că operaţiunile antiteroriste din Cecenia au încetat. În realitate, violenţele nu au dispărut, iar atacurile sinucigaşe au fost reluate, la fel cu atacurile împotriva oficialilor guvernamentali. Sfârşitul conflictului, clamat de Rusia, este de fapt un eşec prelungit.

Victorii militare. Exemplu semnificativ: Sri Lanka

Timp de peste 26 de ani, Guvernul majoritar (etnic) sinhalez a purtat lupte cu Tigrii Tamili, care doreau secesiunea. Printre altele, Tigrii Tamili sunt cei care au introdus în arsenalul războiului modern arma atacurilor sinucigaşe.

Preşedinte ales în 2005 (Mahinda Rajapakse) a preluat puterea decis să încheie conflictul şi, în 2009, a lansat ultima ofensivă militară a trupelor guvernamentale. Fără sprijin internaţional semnificativ, dar cu o voinţă şi o strategie clară pentru victorie, trupele guvernamentale şi-au împins practic oponenţii până în mare. Costurile umane au fost semnificative, dar victoria militară a fost clară, certă, netă şi de necontestat, conformă cu teoria clasică a unei victorii militare.

Victorii militare limitate. Exemplu semnificativ: Irakul şi Afganistanul

Între anii 1948 şi 1960, puterea colonială britanică i-a alungat pe japonezii ce cuceriseră colonia Malaya (actuala Malaysie) şi a impus o administraţie colonială de tranziţie. Administraţia britanică a început să refacă economia coloniei, dar a impus şi un control politic strict, ce a fost contestat violent de insurgenţii comunişti. Britanicii s-au poziţionat politic în mod abil în aşa fel încât, în faţa majorităţii, insurgenţii comunişti să fie prezentaţi ca principala piedică în calea decolonializării.

Relativul succes al britanicilor în Malaya a avut şi câteva particularităţi: (i) din punct de vedere politic, insurgenţa comunistă era sprijinită de China, care în acea perioadă nu era o putere credibilă în plan internaţional, în timp ce (ii) din punct de vedere militar, geografia insulară a Malayei nu a permis manevre de trupe peste graniţe permeabile.

Toate acestea nu sunt posibile şi în Irakul sau Afganistanul de astăzi. Tactica britanicilor în Malaya a fost oferită ca model pentru tacticile aplicate de trupele americane în aceste teatre de război, dar rezultatul nu a fost cel aşteptat.

Între timp a apărut şi o a treia diferenţă, pentru că, faţă de deceniile 5 şi 6 ale secolului trecut, când o putere străină îşi putea impune voinţa prin forţă, fără teama de consecinţe serioase asupra relaţiilor sale internaţionale, astăzi obţinerea de victorii militare în acest mod este de netolerat pentru opinia publică internaţională. Ca atare, unele scopuri ale politicii americane în Irak şi Afganistan au fost abandonate sau reconsiderate în mod consistent.

În loc de concluzie

Pentru omul modern războiul cavaleresc a murit. Astăzi sunt posibile războaie fără învingători şi învinşi, ori războaie preventive (antirăzboaie) nedeclarate. Omul recent a descoperit şi conflictul la care participă în direct la TV, de obicei o punere în scenă care şi îl captivează în primele momente şi-l nelinişteşte, dar pe care o împarte cu alte producţii de divertisment live pentru a o uita apoi în alte câteva zile.

Omul modern are o relaţie contractuală cu statul său şi îşi impune anumite pretenţii, fără de care nu acceptă să se lase manipulat mai departe. Principala sa pretenţie este bunăstarea şi principalul mod de a o consuma este divertismentul (pâinea şi circul Romei antice). Liderii moderni înţeleg aceste pretenţii şi le manipulează la rândul lor, astăzi mult mai eficient datorită capacităţilor tehnologice extrem de versatile. Liderii de astăzi s-au transformat din mari conducători în mari manipulatori, în sensul brunian al termenului.

Războiul şi pacea omului modern definesc astfel o nouă formă de conştiinţă, pe care statele trebuie să o organizeze şi care are şi un instrument de măsură: creşterea economică. Orice sincopă în creşterea economică devine rapid o criză, iar aceasta devine la rândul său un prilej de manipulare a conştiinţelor.

Pentru un gânditor antic grec toate acestea ar avea un nume: tragedie. Un mare spectacol pus în scenă la scară globală.

Autor: Cristian – Marcel Felea

Total
24
Shares

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*