Păstrarea secretelor

La 15 noiembrie 2000, România își asuma obținerea statutului de membru al Alianței Nord-Atlantice. Protecția informațiilor clasificate reprezenta, în acel moment, una din condițiile obligatorii. O cercetare mai profundă asupra standardelor existente a dus la o concluzie îngrijorătoare: România nu avea un cadru legislativ actualizat și nici o arhitectură instituțională care să permită realizarea acestui deziderat.

Pentru coordonarea generală a activității și controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate la entitățile din sfera sa de competență, având permanent în vedere interesele de securitate națională, la nivelul Serviciului Român de Informații a fost înființat Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat (OSSS).

A urmat elaborarea standardelor de protecție a informațiilor clasificate, precum și stabilirea noului cadru organizatoric, metodologic și procedural aferent acestui domeniu. Toate acestea au presupus o cooperare permanentă cu celelalte autorități cu responsabilități în materie.

Acesta a fost doar începutul, iar provocările nu au lipsit. S-a conturat, încă de atunci, o echipă dinamică, flexibilă și profesionistă, având rolul de a contribui la asigurarea securității naționale și de a preveni amenințările la adresa acesteia, protejând secretele statului român.

Informația este pretutindeni, iar acolo unde sunt informații clasificate suntem și noi, fără să ne depășim sfera de responsabilitate. Este datoria noastră să ne asigurăm că nu există breșe în apărarea acestora. Obiectivul nostru este consolidarea sistemului de protecție a informațiilor clasificate la nivel național. Vorbim despre mii de entități, care lucrează cu informații extrem de importante pentru securitatea națională, din domenii precum energie, economie, sănătate, educație, afaceri externe, cercetare, administrație publică ș.a.

Principalele noastre atribuții, derivate din Legea nr. 182/2002 și actele normative subsecvente, constau în verificări de securitate, control, securitate industrială și asistență de specialitate. Din anul 2017, Oficiul gestionează integrat Programul de Awareness al Serviciului Român de Informații, ce reflectă preocuparea continuă a instituției pentru îndeplinirea misiunii de prevenție.

Verificările de securitate

Tipologii umane, atitudini, orgolii, nemulțumiri, toți sunt factori care, mai devreme sau mai târziu, pot vulnerabiliza sistemul de protecție a informațiilor clasificate, prin intermediul celei mai importante verigi – omul. O persoană nu are dreptul de a accesa informații clasificate fără să fie autorizată, în condițiile legii. Eliberarea autorizației de acces presupune realizarea unor verificări de securitate pentru identificarea persoanelor care, prin acțiunile sau inacțiunile lor, pot pune în pericol securitatea informațiilor secrete de stat în vederea prevenirii accesului acestora la astfel de informații. Criteriile de evaluare a compatibilității în ceea ce privește acordarea accesului la informații clasificate vizează un spectru larg de factori de la trăsături de caracter, la situații sau împrejurări din care pot rezulta riscuri și vulnerabilități. Verificarea corectitudinii datelor din formularul de securitate, a sincerității și onestității sunt doar câțiva indicatori cărora le acordăm o atenție sporită.

Informațiile clasificate, la control

Responsabilitatea pe care o avem în protecția informațiilor clasificate presupune și activități de control. Prin urmare, ofițerii care au calitatea de agenți constatatori verifică modul în care entitățile care gestionează informații clasificate se conformează dispozițiilor legale, evaluează eficiența măsurilor concrete de protecție și identifică vulnerabilitățile existente în sistemul protectiv. Concret, ei sunt cei care se asigură că informațiile sunt exact acolo unde ar trebui să fie, sunt văzute doar de cine trebuie să le vadă și sunt gestionate exact așa cum o cere legea, fie că sunt pe suport hârtie sau în format electronic.

Concluziile sunt consemnate în documentul de constatare, înscris oficial asumat de conducătorul fiecărei entități, care reprezintă o radiografie a întregului sistem protectiv existent, la un moment dat, la nivelul acesteia. Acest document include măsurile și termenele stabilite pentru înlăturarea factorilor de risc la adresa informațiilor clasificate. Atunci când sunt constatate contravenții la adresa protecției informațiilor clasificate, legea ne obligă să aplicăm sancțiuni, iar când există suspiciuni rezonabile privind premisele săvârșirii de infracțiuni la adresa acestor informații, obligația înștiințării organelor de urmărire penală revine atât SRI, cât și conducătorului entității în cauză.

Fiecare entitate care deține informații clasificate este obligată să își ia toate măsurile în vederea protejării acestora, iar Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate este, de fapt, harta fiecărui gestionar de informații clasificate către destinația noastră finală, apărarea secretului.

Garanția păstrării secretului

Totodată, negocierea și derularea contractelor clasificate presupun verificări complexe, care trebuie să aducă garanții inclusiv în privința capacității contractanților de a proteja informațiile la care vor avea acces. Avizele pozitive din partea SRI pentru angrenarea entităților în relații contractuale clasificate care vizează domenii de interes major pentru statul român sunt, în esență, garanții de încredere și sunt acordate cu responsabilitate, în urma unor analize riguroase.

Asistența de specialitate

În îndeplinirea atribuțiilor specifice, SRI, prin intermediul OSSS, acordă asistență de specialitate autorităților și instituțiilor publice, agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și altor persoane juridice de drept public sau privat. Toți avem nevoie de îndrumare, iar într-un domeniu delicat precum cel al secretelor nimeni nu este infailibil, cu atât mai puțin gestionarii de informații clasificate. Este responsabilitatea lor să inițieze și să asigure păstrarea secretului, dar este responsabilitatea noastră să îi consiliem în luarea celor mai bune decizii și în aplicarea corectă și completă a tuturor normelor de protecție. În cazul vulnerabilităților necorectate la timp, tot noi suntem cei care îi sprijinim în cercetarea incidentelor de securitate și în implementarea măsurilor de diminuare a impactului negativ.

Provocările prezentului

Ne aflăm într-o perioadă în care schimbarea este la ordinea zilei, iar viitorul nu pare a fi diferit. Provocările sunt numeroase și dintre cele mai diverse. Lipsa reglementărilor legislative, acte normative perimate, activități ostile, atacuri cibernetice, toate acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care ne confruntăm zi de zi. Soluția este pe cât de simplă, pe atât de complexă: lucrul în echipă. Complexitatea climatului actual de securitate ne obligă să strângem și mai mult legăturile dintre noi.

Pe fondul dezvoltării tehnologiei, amenințările la adresa securității naționale se pot manifesta simultan în multiple domenii, făcând practic imposibilă delimitarea clară și încadrarea într-un singur domeniu. În fiecare zi apar noi amenințări și vulnerabilități: teroriști ale căror atacuri îmbracă cele mai diverse forme, entități ostile care acționează în spațiul cibernetic, spioni care pot prejudicia interesele naționale, persoane care divulgă secrete de stat sau care profită de neglijența altora în păstrarea acestora, grupări extremiste care urmăresc răsturnarea ordinii și echilibrului societății sau grupări de criminalitate organizată care, prin acțiunile lor, alimentează economia subterană.

Dezvoltarea culturii de securitate prin activitatea de awareness reprezintă o abordare instituțională modernă care promovează problematica securității și care își propune dezvoltarea unor atitudini, motivații și comportamente necesare apărării și protecției personale, de grup și statale în fața vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor, stării de pericol sau potențialei agresiuni.

Consolidarea parteneriatului Serviciului Român de Informații cu entitățile publice și private contribuie la înțelegerea rolului pe care fiecare actor din societate – stat, administrație, dar și actorii privați (corporații și indivizi) – îl are în asigurarea securității naționale.

Abstract

The changes arising from acquiring NATO and EU membership put Romania in front of new challenges in all fields of activity. The Romanian Intelligence Service had to adapt quickly to a new context regarding classified information: new rules, new procedures and new approaches.
The whole process of construction and development was expanded concurrently with the emergence of globalization and of all its specific advantages and disadvantages.

Through its specialized unit, The Office for Supervising State Secrets, Romanian Intelligence Service is responsible for controlling the measures of protecting the classified information belonging to public authorities, economic operators and other public or private legal entities. This responsibility involves a lot of challenges that must be faced every day, in order to fulfill our mission – defending the secrets.

Echipa OSSS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*